Whitney Radley and Bradley Kerl, backyard wedding, Sour Lake, Texas

Whitney Radley and Bradley Kerl, backyard wedding, Sour Lake, Texas